Privacy statement

Privacy statement

Data Management Professionals B.V. (hierna: ‘’DMP’’) vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens geven alle informatie weer over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die DMP verwerkt in opdracht van onze klanten of die nodig zijn voor het leveren van services/diensten aan onze klanten.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens uitsluitend voor het beoogde doel waarvoor je deze achterlaat. Dat kunnen soms persoonsgegevens zijn. Welke categorieën persoonsgegevens wij verzamelen kun je hier vinden

Waarom en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

DMP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Categorieën persoonsgegevens Toelichting doeleinden
Naam

Email-adres

Telefoonnummer

Communicatie via telefoon of e-mail. U kunt DMP een vraag stellen via e-mail, ons contactformulier of u kunt telefonisch contact opnemen met ons. De gegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen, de verdere communicatie en het toesturen van de noodzakelijke informatie.

 

Wij bewaren uw telefoonnummer daarnaast voor het melden van storingen maximaal één maand na het einde van de overeenkomst. Voor de overige gegevens geldt een bewaartermijn van zeven jaar, voor zover ze fiscaal relevant zijn.

 

Wij verwerken deze gegevens, indien u klant bent, op basis van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Indien u geen klant bent dan verwerken we deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hebben om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

Aanvragen en toesturen van een offerte. Via onze website of via onze andere communicatiekanalen kan u vrijblijvend een offerte aanvragen. De gegevens gebruiken wij voor het opstellen en toesturen van de offerte. Tevens nemen wij de gegevens op in onze administratie zodat we duidelijk inzicht hebben in de leads, opportunity’s en orders en we u op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen helpen.

 

Indien u na uw aanvraag van de offerte klant wordt bij ons dan zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens gedurende de klantrelatie, en zeven jaar daarna te bewaren.

 

Wij verwerken deze gegevens op basis van de voorbereidingen op de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en DMP.

NAWT*

E-mailadres

Afhandelen bestelling en leveren diensten. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan gebruiken voor de levering van de diensten, zoals het informeren over de status van de dienstverlening en het leveren van hardware, maar ook voor het verzorgen van logging, backups, beheer- en supportwerkzaamheden.

Bepaalde klantgegevens bewaren wij gedurende de klantrelatie en zeven jaar daarna in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. De backups worden gedurende de retentieperiode bewaard en is afhankelijk van de dienstverlening die u afneemt.

Wij verwerken bovenstaande gegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben gesloten.

NAWT*

E-mailadres

Het onderhouden van contractuele relaties. Om zo efficiënt mogelijk de rechten en verplichtingen met betrekking tot het contract dat wij met u hebben gesloten uit te voeren verwerken we uw gegevens, bijvoorbeeld voor het verzorgen van de facturatie, het bijhouden van de afgenomen licenties en het voldoen aan de wettelijke administratieplichten.

Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens gedurende de contractuele relatie en tot zeven jaar daarna te bewaren.

Wij verwerken deze gegevens op basis van de wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen. Daarnaast verwerken wij deze gegevens op grond van de overeenkomst die wij met u hebben.

Naam

E-mailadres

Bedrijfsnaam

Het organiseren van evenementen/activiteiten. DMP organiseert regelmatig evenementen, waarvoor u zich kan aanmelden. De gegevens worden gebruikt om u toegang te kunnen geven tot het evenement, alsmede om u na afloop te kunnen benaderen per e-mail voor commerciële doeleinden.

Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode dat u bijvoorbeeld de nieuwsbrief wil blijven ontvangen. Bij afmelding bewaren we uw gegevens maximaal een jaar nadat u zich heeft afgemeld voor onze nieuwsbrief.

Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming.

NAWT*

CV

Motivatiebrief

Referenties

Solliciteren bij DMP. Via onze website https://werkenbijdmp.recruitee.com/ kunt u reageren op openstaande vacatures of een open sollicitatie versturen.

Wij bewaren uw gegevens maximaal 4 weken vanaf het reageren op een vacature en vragen daarna toestemming uw gegevens langer te bewaren. Met uw toestemming kunnen wij deze gegevens maximaal 1 jaar bewaren, zodat wij u kunnen benaderen mocht er in de toekomst een relevante vacature vrijkomen.

Bovenstaande gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigde belang dat wij hebben en in bepaalde gevallen op basis van uw toestemming.

* Onder NAWT vallen voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

DMP bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact opnemen met info@dm-p.com of hier ons contactformulier invullen.

Verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

DMP heeft geen intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

DMP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DMP) tussen zit.

Verstrekken wij uw persoonsgegevens met derden?

DMP gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij in sommige gevallen met derde partijen delen, voor de hierboven genoemde doeleinden. Dit zijn onder andere incassobureaus, leveranciers van applicaties, onze accountant en onze externe (juridisch) adviseurs. Verder zullen we uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DMP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Denk hierbij aan het aangaan van Europese Unie modelbepalingen met deze ontvanger.

Maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken?

DMP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk hier onze cookieverklaring. Zie voor een toelichting:

Veilig Internetten

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

DMP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dm-p.com.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

  • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
  • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Om van uw rechten gebruik te kunnen maken kunt u een verzoek indienen naar info@dm-p.com. DMP zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand (tenzij het verzoek qua complexiteit meer tijd vergt) aan uw verzoek voldoen.

Hoe kan ik jullie bereiken?

Als u naar aanleiding van deze privacy statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contactformulier.

Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kunnen we dit Privacy Statement wijzigen?

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen ons best doen websitebezoekers, klanten en prospecten altijd van deze wijzigingen op de hoogte te houden. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacy statement geregeld te raadplegen en te kijken naar de datum zoals hieronder opgenomen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is op 06-04-2022 voor het laatst aangepast.


Algemeen: +31 88 3282 648
Support: +31 88 3282 610
© DataManagement Professionals - Privacy - Milieubeleid - Cookieverklaring